Rozdíly v typech hladinoměrů

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Rozdíly v typech hladinoměrů

  Měřením výšky hladiny rozumíme vyhodnocení stavu hladiny kapalin a sypkých látek, např. v nádržích, zásobnících, destilačních kolonách, v mísících nádobách, silech apod. Tento stav můžeme měřit limitně nebo spojitě a často tato informace slouží ke zjištění objemu látky v nádrži. Objem zjistíme výpočtem, který závisí na specifickém tvaru nádrže.

  Pro sledování výšky hladiny kapalin v neprůhledných nádobách je známo několik metod. Konkrétní volba některé z nich je závisí zpravidla na požadavcích zadavatele. Protože však i pro každou z nich existuje několik možných konstrukčně odlišných variant, konečné slovo má zpravidla projektant.

  Základní přehled snímačů hladiny

  Typ snímače

  Princip měření

  Možnosti použití

  Tyčové měřidlo vizuální posouzení orientační měření čirých kapalin
  Nejběžnější použití je u měření výšky hladiny na vodních tocích, jednoduchý vizuální odečet, měřidlo neposkytuje signál pro další zpracování, snadné zanesení nečistotami způsobí jeho znečitelnění.
  Plovákový snímač vyhodnocení polohy plováku vhodné neviskózní kapaliny, nezávislý na pěně, vodivosti, dielektrické konstantě, tlaku, vakuu, teplotě, kondenzaci, bublinách, případně i na vibracích měřené kapaliny, údaj závisí na hustotě měřeného média, pro limitní i spojité měření
  Řadíme sem obtokové stavoznaky, hladinové snímače a hladinové spínače. Magnet v plováku, pohybující se společně s hladinou, ovládá mechanické nebo elektrické prvky, čímž je signalizována hladiny. Tyto hladinoměry se obvykle používají pro limitní i spojité měření výšky hladiny v energetice (hlídání hladiny vody nebo oleje např. u turbín v elektrárnách), chemickém a petrochemickém průmyslu (odparky, destilační kolóny, nádrže s pohonnými hmotami atd.), vodohospodářství (hlídání maximální a minimální hladiny v napájecích nádržích) nebo třeba i v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
  Vztlakový snímač měření a kompenzace vztlakové síly ponorného tělesa vhodné zejména pro čisté a neviskózní kapaliny, včetně měření polohy mezihladiny kapalin; údaj závisí na hustotě měřeného média
  Aplikace Archimedova zákona, pracuje na principu vyrovnání sil (síla tíhová, vztlaková) ponorného tělesa. Měření hladiny v chemickém či petrochemickém průmyslu, v energetice, v potravinářství a ostatních kontrolních procesech.
  Elektromechanický snímač periodické spouštění závaží k hladině spojité měření výšky násypu sypkých látek
  Elektromechanické snímače poskytují spolehlivá měření výšky hladiny i v extrémně prašných prostředích.
  Vibrační snímač vyhodnocení útlumu vibrací indikačního prvku vhodné pro limitní měření polohy hladiny kapalin i sypkých látek; nezávisí na elektrických vlastnostech měřeného média, na turbulenci hladiny ani na velikosti částic; nevyžaduje kalibraci
  Používá se jako hladinový spínač pro měření hladiny v chemickém či petrochemickém průmyslu nebo  energetice.
  Lopatkový snímač vyhodnocení útlumu otáčení indikačního prvku vhodné pro limitní měření sypkých hmot (prachy, granuláty); nevadí prašné prostředí; nevyžaduje kalibraci
  Používá se jako hladinový spínač pro monitorování úrovně hladiny ve všech typech kontejnerů a sil.
  Hydrostatický snímač měření hydrostatického tlaku vhodné zejména pro čisté kapaliny; údaj závisí na hustotě měřeného média
  Jednoduché zařízení bez pohyblivých částí (bez plováku), používané obvykle jako snímač hladiny vody, lehce špinavé či zakalené vody, nebo kapalin s podobnou viskozitou. Hydrostatické snímače mohou být použity pouze v beztlakých a nízkotlakých nádržích.
  Pneumatický snímač měření hydrostatického tlaku při probublávání měřeného média vhodné pro limitní měření polohy hladiny kapalin, výhodou je nízká pořizovací cena; údaj závisí na hustotě měřeného média
  Je založen na mechanickém principu a na rozdíl od mnoha jiných snímačů hladiny tento hladinový spínač neobsahuje žádnou elektroniku, pouze mikrospínač.
  Vodivostní snímač vyhodnocení změny elektrické vodivosti mezi elektrodami jednoduchý snímač pro limitní i spojité měření výšky hladiny elektricky vodivých kapalin
  Snímač vyhodnocuje odpor mezi dvěma elektrodami nebo mezi hrotem snímače a kovovou stěnou nádoby, tento typ hladinových snímačů je vhodný např. i pro odpadní vody.
  Kapacitní snímač vyhodnocení změny elektrické kapacity snímače měření elektricky vodivých i nevodivých kapalin a sypkých hmot; vhodné pro limitní i spojité měření
  Snímač vyhodnocuje změnu elektrické kapacity, tento typ hladinoměrů je vhodný pro měření výšky hladiny vody, oleje, prášků, sypkých látek a dalších, nevhodný pro média ulpívající na měřicí sondě.
  Tepelný snímač vyhodnocení změny odvodu tepla z vyhřívaného rezistoru pro limitní měření polohy hladiny kapalin
  Teploměr nebo termistor vyhodnocuje útlum teploty elektricky vyhřívaného elementu umístěného v měřeném médiu, tento hladinový snímač je vhodný u médií nezávislých na materiálových konstantách, jako je elektrická vodivost a permitivita, nevhodný je pro média ulpívající na měřicí sondě.
  Transparentní snímač vyhodnocení průchodu světla vhodné pro vizuální měření polohy kapalin a kalů
  Transparentní stavoznak je použitelný na všechny běžné provozní látky do tlaku 250 bar; slouží k přímému pozorování hladiny, obvyklá aplikace je monitorování hladiny voda-pára v kotlech; užití nachází i v chemickém a petrochemickém průmyslu nebo v olejovém hospodářství; další možné využití je i pro kryogenické aplikace s teplotami až -196 °C.
  Reflexní snímač vyhodnocení odrazu světla vhodné pro vizuální měření polohy kapalin
  Reflexní stavoznak je použitelný na všechny běžné provozní látky do tlaku 250 bar; slouží k přímému pozorování hladiny; obvyklá aplikace je monitorování hladiny voda-pára v kotlech; možné využití je i pro kryogenické aplikace s teplotami až -196 °C.
  Refrakční snímač vyhodnocení lomu světla vhodné pro vizuální měření polohy kapalin
  Refrakční stavoznak je použitelný na všechny běžné provozní látky do tlaku 250 bar v kombinaci s vysokými teplotami až +374 °C; slouží k přímému pozorování hladiny; obvyklá aplikace je monitorování hladiny voda-pára v kotlech; pro zobrazení sloupce média je potřebný dodatečný zdroj osvětlení.
  Laserový snímač měření průběhové doby světla bezdotykové měření výšky hladiny sypkých materiálů a neprůhledných kapalin
  Jedná se v podstatě o laserový snímač vzdálenosti, média lze měřit bez ohledu na jejich barvu, hustotu nebo lesklost povrchu.
  Optoelektrický snímač světelná závora IR paprsku limitní měření nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapalin
  Měření hladiny optoelektrickými hladinoměry je nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapalin (hustota, dielektrická konstanta, vodivost, barva a index lomu); měření hladiny téměř všech kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, v zařízeních pro výrobu energie, elektrárnách a zpracování pitné a odpadové vody.
  Ultrazvukový snímač vyhodnocení doby šíření nebo útlumu ultrazvukového signálu neinvazivní měření; vhodné pro limitní i spojité měření výšky hladiny  kapaliny, pastovitých i sypkých hmot
  Ultrazvukový snímač je vhodný i pro agresivní média s měnícími se vlastnostmi; nevhodné pro měření za nízkých a vysokých tlaků; vadí turbulence hladiny a prašné prostředí.
  Radarový snímač vyhodnocení doby šíření nebo odrazu mikrovlnného signálu vhodné pro kapaliny i sypké látky
  Radarový snímač měří výšku hladiny i mezihladiny kapalin; měření není ovlivňováno teplotou a tlakem ani přítomností pěny nebo prachu; nevhodné pro kapaliny s nízkou permitivitou.

   

  Autor článku: Petr Nečas - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam dál?

  Můžete si přečíst související články Co je hladinoměr a k čemu slouží?, Miniaturní magnetické plovákové spínače KSR Kuebler, Jak kalibrovat hladinoměry? Lze to vůbec?, Vyvarujte se negativních účinků oxidace při měření výšky hladiny, Magnetické stavoznaky s horní montáží, Měření výšky hladiny kapalin v jaderných elektrárnách, Jak správně určit spínaný bod plovákového limitního spínače?, Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny, nebo se podívat na naše další články, případně si projít kategorii související s tímto článkem (Měření výšky hladiny), nebo si prohlédnout relevantní produkt (). Bližší informace a výpis všech výrobků najdete na stránkách výrobce KSR Kuebler.

  Pokud budete potřebovat více informací, nebo byste nám rádi něco sdělili, neváhejte kontaktovat přímo našeho specialistu, ať už přes formulář, nebo emailem.