Odpařovací a míchací systém – CEM

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Odpařovací a míchací systém – CEM

  Odpařovací a míchací systém Bronkhorst CEM
  Kompaktní provedení odpařovacího a míchacího systému VDMOdpařovací a míchací systémOdpařovací a míchací systém pro větší průtoky
  Odpařovací a míchací systém pro větší průtokyOdpařovací a míchací systém pro větší průtoky

  Odpařovací a míchací systém CEM slouží pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu - řízené odpařování.
  Je alternativou k tradičním bubblerům.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Bronkhorst specialisté

  Anton Piják | +420 775 757 216 | apijak@dex.cz

  Odpařovací a míchací systém CEM je systém pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu – řízené odpařování. Lze jej aplikovat pro atmosférické nebo vakuové procesy. Systém se skládá z regulátoru průtoku plynu, regulátoru pro kapalinu a mixovací jednotky s řízením teploty procesu. Tento systém je vhodný pro průtok nasycených par až do 100 ln/min. Teplotu procesu lze regulovat do 200 °C, čímž lze nastavit potřebnou vlhkost a stabilní průtok páry.

  Velkou výhodou CEM je, že systém je uzavřený, může pracovat samostatně a lze jej jednoduše nastavit přes displeje řídící jednotky nabo PC.

  Kompaktní variantou, kde jsou všechny komponenty integrovány do jednoho přístroje je provedení VDM (Vapour Delivery Module).

  Tento odpařovací systém je alternativou k tzv. bubblerům. Tradiční bubblerové systémy často nejsou schopny manipulovat s dostatečným množstvím kapaliny (ať už je příliš velké nebo malé), s nízkým tlakem par nebo naráží na jiné technologické překážky. Kromě toho nemohou okamžitě poskytovat páru ze směsi kapalin s různými tlaky par. Tyto problémy jsou překonány uzavřeným systémem CEM, ktarým lze nastavit stabilní průtok páry i při ztížených podmínkách.

  Tato technologie odpařování od holandského výrobce Bronkhorst je rychlá, přesná, vysoce opakovatelná a efektivní.

  CEM pro řízené odpařování se používá zejména v těchto aplikacích:

  • Chemické párové depozice – např. vytvrzování, potahování tenkým filmem nebo planárování
  • Zkoušení nebo kalibrace analyzátorů s referenčními koncentracemi plynných par
  • Účinky toxických plynů na ochranný oděv
  • Analyzátory s referenčními koncentracemi vodní páry
  • Zvlhčování paliv
  • Anestetika
  • Sorpční experimenty nebo procesy ve farmaceutických a potravinářských aplikacích

  Z konkrétních aplikací jsou v anglickém jazyce popsány následující:

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  MOCVD (Metalorganic Chemical Vapor Deposition, tedy depozice kovových organických plynů) je technologie, která se používá k výrobě polovodičových vrstev, jako jsou například LED diodové světla, solární články nebo elektronické součástky. MOCVD reaktory jsou zařízení, která slouží k tvorbě těchto vrstev pomocí chemické reakce plynů při vysokých teplotách.

  ilustrační obrázek aplikace Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Palivové články jsou zařízení, která využívají chemickou reakci k výrobě elektřiny a tepla, fungují na principu nepřímé reakce vodíku s kyslíkem. Jádrem palivového článku je membrána, na které dochází díky mísení plynného vodíku a kyslíku k produkci elektrické energie. Jde o velmi atraktivní způsob produkce elektřiny, protože jediný odpadní produkt je voda.

  Aplikace související s výrobcem Bronkhorst

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Oxid uhličitý (CO2) na sebe v posledních letech poutá mnoho pozornosti hlavně díky své vzrůstající koncentraci v atmosféře. Mnoho nových firem se nyní snaží vyvíjet metody záchytu, zpracování a použití CO2 tak, aby tento plyn fungoval jako udržitelný zdroj. Jednou z těchto metod je pěstování řas jako obnovitelné biomasy.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace plynu ve sklářství

  Regulace plynu ve sklářství

  Regulace průtoku plynu v hořácích patří mezi důležité aspekty výroby skla v sklářském průmyslu. Hořáky se používají při tepelném zpracování skla, například při tavbě surovin nebo při ohýbání skla do požadovaných tvarů. Regulace průtoku plynu v hořácích ovlivňuje teplotu a intenzitu plamene, což má vliv na velý proces tepelného zpracování skla.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Ať už používáte bioreaktor k čemukoli od výroby inzulinu, přes bio-ethanol a další biopaliva, léčiva, komplexní organické molekuly, vitamíny, vakcíny, po barviva je třeba do něj přivádět, případně dávkovat kapalné i plynné složky. Přesnost a opakovatelnost tohoto dávkování je stěžejní, protože nesprávné poměry složek mohou mít velký vliv účinnost procesu. Pro správný chod bioprocesu je třeba do kultivačního média přivádět sterilní směs plynů, tedy bioreaktor plynovat. A't už potřebujete dávkovat sterilní vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, nebo jiný plyn.


  Novinky